Zasady i formy odbywania praktyk przez studentów kierunku biotechnologia

Student studiów pierwszego stopnia Biotechnologii zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyk w wymiarze 20 dni roboczych (4 tygodnie) (1 ECTS). Zasady odbywania praktyk określa Regulamin praktyk zawodowych UKW (Zarz. Nr 40/2007/2008 Rektora UKW z dn. 23.04.2008.).

Celem praktyk jest: zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego, kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyk,  poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy i kontroli jakości; doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz sprzętem laboratoryjnym i aparaturą pomiarową, kontrolą diagnostyczną, dokumentacją itp.

Praktyki mogą się odbywać w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, służby zdrowia, instytucjach naukowo-badawczych lub innych jednostkach organizacyjnych jeżeli charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie zgodny z profilem kierunku studiów.  Przebieg praktyki i realizowane zadania są dokumentowane przez studenta w Dzienniku Praktyk i potwierdzane przez opiekuna praktyki w zakładzie pracy. Po zakończonej praktyce student dostarcza kierunkowemu opiekunowi praktyk dziennik praktyk i opinię z zakładu pracy. Na podstawie dostarczonej dokumentacji student otrzymuje zaliczenie potwierdzone wpisem w indeks. Kierunkowy opiekun praktyk składa sprawozdanie z praktyk studenckich kierownikowi Studium Praktyk.

Kontrola przebiegu praktyki polega na przeprowadzeniu hospitacji, które odbywają się na terenie Bydgoszczy i sporządzeniu protokołów z realizacji praktyki. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie obecności studenta na praktyce, uzyskanie opinii o przebiegu praktyki i realizacji programu praktyki, analizę dzienników praktyk, a także przestrzeganiu przez studenta dyscypliny pracy. 

Wykaz miejsc odbywania praktyk przez studentów kierunku biotechnologia w załączniku.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Biologii Eksperymentalnej
Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz
tel. 52 376 79 12